Przejdź do treści

PSZOK Lubawka

Co możemy oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • chemikalia
 • przeterminowane leki
 • odpady zielone
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, nie więcej jednak niż 0,15 m sześciennego od jednego gospodarstwa domowego rocznie
 
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubawce przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PSZOK w LUBAWCE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lubawce przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 
I. ZASADY OGÓLNE 
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
 
 
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. PSZOK przyjmuje odpady pięć dni w tygodniu:
   • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 17°°,
   • w soboty w godzinach od 9°° do 13°°.
 2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubawka.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo sprawdzenia dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania, (w przypadku braku dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. dowód płatności opłaty za odbiór odpadów komunalnych ).
 4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
 5. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 4 Uchwały Nr XI/209/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2012 roku ( ze zmianami) w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczaną opłatę;
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • zużyte baterie i akumulatory
  •  meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • zużyte opony
  • chemikalia
  • przeterminowane leki
  • odpady zielone
  • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji
  • odpady budowlane i rozbiórkowe nie więcej jednak niż 0,15 m sześciennego od jednego gospodarstwa domowego rocznie
 8. Do PSZOK nie przyjmuje się odpadów zmieszanych.
 9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK-u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
 10. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u na żądanie wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu.
 11. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane. O terminie czasowego wstrzymania odbioru odpadów należy powiadomić Urząd Miasta Lubawka. Informacja taka musi być podana do publicznej wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty PSZOK.
 
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu.
 2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Urzędzie Miasta Lubawka e-mail: lubawka@lubawka.net.pl.
 3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Lubawka oraz PGK „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce.

+48 607 614171

czynne:
w dni robocze od poniedziałku do piątku: w godzinach  9.00 – 17.00, sobota:  w godzinach 9.00 – 13.00

Accessibility