Przejdź do treści

Cena za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PGK „SANIKOM” sp. z o.o. z dnia 01.07.2020 r.

Wysokość opłat za przyjęcie odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania odpadów w Lubawce oraz stacjach przeładunkowych wchodzących w skład Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Cena netto za 1 Mg
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 187,00
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 65,00
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 65,00
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 250,00
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 200,00
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 200,00
15 01 03 Opakowania z drewna 200,00
15 01 04 Opakowania z metali 200,00
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 250,00
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 300,00
15 01 07 Opakowania ze szkła 100,00
16 01 03 Zużyte opony 450,00
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 200,00
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (TONERY) 4000,00
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 200,00
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 200,00
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 110,00
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 100,00
17 01 02 Gruz ceglany 65,00
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 250,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 150,00
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (zmieszane z odpadem komunalnym) 450,00
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 250,00
17 01 82 Inne nie wymienione odpady 350,00
17 02 01 Drewno 77,00
17 02 02 Szkło 77,00
17 02 03 Tworzywa sztuczne 165,00
17 04 05 Żelazo i stal 0,00
17 04 07 Mieszaniny metali 41,00
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 200,00
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 42,00
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 42,00
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 42,00
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 42,00
19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 700,00
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 500,00
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 250,00
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) 200,00
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) - NIEKOMPLETNE 730,00
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 NIEKOMPLETNE 730,00
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 150,00
20 01 39 Tworzywa sztuczne 200,00
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 350,00
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 49,00
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 380,00
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 525,00
20 03 02 Odpady z targowisk 280,00
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 180,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (CZYSTY GABARYT MEBLOWY) 400,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (ZMIESZANE Z OPONAMI LUB ELEKTRONIKĄ) 700,00
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (ZMIESZANE Z INNYMI ODPADAMI - ODPADY KOMUNALNE, FARBY, LAKIERY, BIO itp...) 1000,00
20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 380,00
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 95,00
 

 

Accessibility

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.