Przejdź do treści

Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów

Zakłady Unieszkodliwiania Odpadów określane są jako RIPOK

Pojęcie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zdefiniowano w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zgodnie z jej art. 3 ust. 3 pkt 15c przez RIPOK rozumie się zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

Zakłady spółki SANIKOM przetwarzają ponad 70 tysięcy ton odpadów rocznie z obszaru zamieszkanego przez ponad 210 tys. mieszkańców.

Dysponujemy odpowiednim zapleczem sprzętowym, a także rozwiązaniami z zakresu segregowania odpadów oraz ich późniejszego recyklingu. Nowoczesne maszyny za sprawą specjalnych sensorów i kamer są w stanie rozpoznać właściwości odpadów, m.in. rodzaj materiału, kolor i kształt. Dzięki temu możliwa jest bardzo precyzyjna segregacja śmieci. Wyodrębniając szkło, różnego rodzaju tworzywa sztuczne, papier i inne surowce można poddawać je ponownej obróbce. To właśnie dzięki temu odzyskujemy znaczną część odpadów, które są wytwarzane każdego dnia.

Stosujemy Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP).  Jest to forma przetwarzania (odzysku) odpadów, polegająca na przetwarzaniu odpadów komunalnych poprzez obróbkę mechaniczną, (rozdrabnianie, przesiewanie, sortowanie, separację metali żelaznych i nieżelaznych, wysortowywanie papieru, tworzyw sztucznych itp., Uzyskane w ten sposób frakcje, są ponownie wykorzystane. Część z nich trafiają np. do bioreaktorów, gdzie przez określony czas poddawane są procesom napowietrzenia, zraszania i odciągu za pomocą wentylacji różnych szkodliwych woni do naturalnego biofiltra. Po ok. 2-3 tygodniach odpady biodegradowalne trafiają np. do biokompostowni, gdzie pozyskiwany jest naturalny nawóz organiczny – KOMPOSAN.

SORTOWNIA ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRANYCH
ul. Komunalna 3, 58-420 Lubawka
+48 75 741 15 41
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
ul. Zielona 30, 58-420 Lubawka
+48 517 803434
e-mail: sanikom@sanikom.com.pl
DOJAZD

Accessibility