Przejdź do treści

Wg. aktów prawnych

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. poz.799 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020r. poz. 1839 .)
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020r. poz.1114 )
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Sz.U. z 2020r. poz 310 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia w czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019r. poz 1437 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.z 2002r., Nr 8, poz. 70)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1526 ) 
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.)

Wg. prawa miejscowego

 • Akt Przekształcenia Zakładów Budżetowych w Jednoosobową Spółkę  z Ograniczoną Odpowiedzialnością.
 • „Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” spółka z o. o. w Lubawce”, zatwierdzony uchwałą Rady Miejsko-Gminnej nr  350/98  z dnia  20.08.1998 r.  
 • „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzony uchwałą nr LIV 326/02 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 26 września 2002r oraz  uchwałą nr IV/29/03 z dnia 30.01.2003r. w sprawie zmiany w/w regulaminu.   
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Decyzja Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 03 grudnia 2004r.
 • Regulamin Organizacyjny Spółki. 

Wg. aktów wewnętrznych Spółki

 • 36 00 – POBÓR, UZDATNIENIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37 00 – ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38 11 – ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 38 12 – ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 • 38 31 – DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
 • 38 32 – ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
 • 81 30 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 49 41 – TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 81 29 – POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Accessibility