Przejdź do treści

Odpady komunalne

Są to wszystkie nieczystości, pochodzące z naszych gospodarstw domowych i powstałe w wyniku niekomercyjnej działalności człowieka. Z różnych względów nie można ich zakwalifikować do frakcji odpadów, które są zbierane w sposób selektywny. Odpadów tych nie można poddać procesowi recyklingu, głównie z uwagi na ich zanieczyszczenie. Po odebraniu z gospodarstw domowych odpady te przewożone są do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), gdzie zostają poddane procesowi odzysku.

Odpady segregowane

Odpady te nadają się do recyklingu. Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło i metale. To podstawowe frakcje nieczystości, z którymi do czynienia ma każdy z nas. Od lipca 2013 odpady te zbierane są w pojemnikach lub workach o odpowiednim kolorze.

Odpady wielkogabarytowe

Są to np. stare meble, wanienki dla dzieci, dywany, stolarka budowlana, wózki dziecięce, materace, wersalki, sofy itp. Odpady te można oddawać w wyznaczonych punktach zbiórki odpadów – tzw. PSZOK-i lub podczas zbiórek organizowanych w gminach lub innych wyznaczonych punktach. O szczegóły zapytaj w Urzędzie Gminy.

Odpady budowlane i poremontowe

Odpady z budowy, remontów lub demontażu. Gruz ceglany, odpady z betonu, kamienie, gruz zmieszany.

Zużyty sprzęt elektroniczny, opony, przeterminowane lekarstwa

Są również odpady komunalne, gdyż ich powstawanie wiąże się z naszą codzienną aktywnością. Może to być np. kuchenka mikrofalowa, stary blister tabletek czy zużyte opony. Magazynuje się je oddzielnie i podobnie jak gabaryty nie można zbierać ich z razem z innym rodzajami odpadów

Elektroodpady i odpady niebezpieczne

Mogą to być np: chemikalia, farby, tłuszcze, zużyte świetlówki, baterie, baterie z telefonów komórkowych itp. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 Należy oddawać do wyznaczonych punktów odbioru odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy. O szczegóły zapytaj w Urzędzie Gminy.

Accessibility