Przejdź do treści

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

Informujemy, że na terenie obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.  z o.o. z siedzibą w Lubawce,  Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w art. 6 ust.1 lit. c  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce,  Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@sanikom.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz ochrona osób i mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego.  W przypadki terenów składowisk odpadów podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.  rozporządzenia ogólnego.
 4. Monitoringiem objęto teren zewnętrzny będący we władaniu Administratora.
 5. Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych są podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz innym podmioty, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w przypadku składowisk odpadów terytorialnemu WIOŚ.
 6. Pani/Pan dane osobowe ( wizerunek) będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym, za wyjątkiem terenów składowisk odpadów gdzie dane osobowe będą przechowywane 30 dni na podstawie przepisów prawa.
 7. Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw:
  • dostępu do danych osobowych ( w tym danych swojego dziecka),
  • prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 8. Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej.
Accessibility