Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce,  Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.: Leszek Malinowski, tel.: +48-75-7411541, e-mail: iod@sanikom.com.pl, 58-420 LUBAWKA, ul. Nadbrzeżna 5a.
 3. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.  z o.o. z siedzibą w Lubawce,  Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka na podstawie:
 5. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy świadczenia usług, której stroną jest osoba, której danę dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 6. a 6 ust. 1 lit. c  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych
 7. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail (w przypadku wyrażenia zgody do tych celów) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 12. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,
 13. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 14. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 15. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 16. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 4) jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług.
 18. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Accessibility

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.