Przejdź do treści

PSZOK Boguszów-Gorce

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady od mieszkańców gminy Boguszów-Gorce, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.
Co możemy oddać:
 • zużyte opony
 • przeterminowane leki
 • chemikalia
 • metale
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA  ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W BOGUSZOWIE-GORCACH 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/230/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 listopada 2021 r, 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

I. ZASADY OGÓLNE 
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach wskazanych w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 5. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 
 
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 1. PSZOK przyjmuje odpady od mieszkańców Gminy Boguszów-Gorce po okazaniu następujących dokumentów:
  • deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  • ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Odpady dostarczane do PSZOK muszą być posegregowane.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowanie powinno posiadać etykiety i nie powinno być uszkodzone.
 5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest,
  • szyby samochodowe,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • części samochodowe.
 7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.
 8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu pokwitowanie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.
 9. W przypadku dostarczenia do PSZOK opon i odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilościach większych niż określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, wg aktualnego cennika firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.
 10. PSZOK prowadzi ewidencję osób oraz rodzajów i ilości odpadów przekazywanych do PSZOK.
 11. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Boguszów­-Gorce oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

+48 500 054124

czynne:
wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 9.00 – 15.00  oraz pierwsza i trzecia sobota miesiąca godz. 8.00 – 13.00

Accessibility