Przejdź do treści

PSZOK Lwówek Śląski

W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady od mieszkańców miasta i gminy Lwówek Śląski, dostarczone do PSZOK przez ich wytwórców.
Co możemy oddać:
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • chemikalia
 • przeterminowane leki
 • odpady zielone
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PSZOK w LWÓWKU ŚLĄSKIM

I. ZASADY OGÓLNE 
 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27, zwanym dalej PSZOK prowadzony jest przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce- oddział w Lwówku Śląskim.
 2. PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady dostarczane przez gospodarstwa domowe i właścicieli nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, które ze względu na charakter i ilość podobne są do pochodzących z gospodarstwa domowego w formie nieodpłatnej z tym, że dla odpadów zielonych, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne ustala się limit w wysokości 360 kg/rok a dla zużytych opon (dotyczy samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 t) w wysokości 5 szt. /rok na jedno gospodarstwo domowe, powyżej którego odpady te mogą zostać przyjęte wyłącznie za odpłatnością zgodnie z załącznikiem nr 2 – „Cennik przyjmowania odpadów w PSZOK.”
 3. Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odbywa się na podstawie identyfikatora ( dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc).
 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.
 5. PSZOK dokonując odbioru poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów ma obowiązek zważyć je i odnotować na indywidualnym koncie dostarczającego
 6. PSZOK wydaje dokument potwierdzający przyjęcie odpadów określonych w regulaminie PSZOK. W przypadku przekroczenia limitu ilościowego, wskazanego w pkt. 4, oddający odpady ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów wg. cennika obowiązującego w PSZOK.
 
Rodzaje i zasady przyjmowania odpadów:
 1. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski
  • nieodpłatnie – od gospodarstw domowych i właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami, uwzględniając limit określony w §1 ust. 4, na podstawie identyfikatora (np. dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania lub potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc)
  • odpłatnie dla innych podmiotów nie objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz dla gospodarstw domowych i właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami, po przekroczeniu limitu określonego w § 1 4. Regulaminu PSZOK – zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane i właściwie zabezpieczone.
 3. Opakowania po odpadach niebezpiecznych powinny być szczelnie zamknięte w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania nie mogą być uszkodzone i powinny posiadać etykiety producenta oznaczające ich zawartość.
 4. Odpady do PSZOK mogą być dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
 
Do PSZOK przyjmowane są odpady:
  • odpady zielone- dostarczone w białych workach o poj.120 l: (trawa, liście, zielone odpady z ogrodów, rozdrobnione gałęzie, itp.),
  • zużyte baterie i akumulatory-małogabarytowe,
  • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • elementy oświetleniowe, świetlówki, żarówki energooszczędne, itp., (zgodnie z Załącznikiem nr 1 przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego),
  • styropian opakowaniowy (po wyrobach AGD, RTV),
  • przeterminowane leki, (bez opakowań papierowo-kartonowych, szklanych, itp.) > tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych (czyste opakowania bez zawartości po napojach typu PET, żywności, kosmetykach, chemii gospodarczej, styropian opakowaniowy itp.),
  • opakowania szklane (czyste- bez zawartości: butelki, słoiki itp.),
  • metale i opakowania z metali (po napojach i żywności: czyste – bez zawartości) > opakowania wielomateriałowe, Tetra-Pak (po art. mlecznych , sokach, nektarach itp.),
  • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury (czasopisma, książki, papier biurowy itp.),
  • tekstylia i odzież,
  • tworzywa sztuczne, (meble ogrodowe z PCV, doniczki, rury PCV, elementy wyposażenia wnętrz, wiadra, elementy zabawek, itp.),
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • I gr.- meble zawierające elementy z drewna lub płyt drewnopodobnych,
  • II gr.-meble zawierające elementy tapicerskie oraz dywany, wykładziny podłogowe, materace, itp.),szkło płaskie okienne,
  • odpady budowlane z drobnych remontów w postaci czystego gruzu ( cegła, beton),
  • zmieszane odpady budowlane z drobnych remontów w postaci betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych, i elementów wyposażenia, innych niż wymienione w 17 01 06,
  • zużyte opony z samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów rolniczych ( zgodnie z cennikiem -załącznik nr 2 do regulaminu),
  • opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności-bardzo toksyczne i toksyczne, opakowania po emaliach, lakierach, rozpuszczalnikach, detergentach itp.):
  • I gr. – w opakowaniach: metalowych, plastikowych, wielomateriałowych,
  • II gr.- w opakowaniach szklanych,
  • zużyte opakowania ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, lakierach, farbach itp.),
  • żużle i popioły paleniskowe (z pieców gospodarstw domowych). 
 
PSZOK nie przyjmuje niżej wymienionych odpadów:
 
odpadów zawierających azbest,
odpadów radioaktywnych i skażonych biologiczne,
szyb samochodowych i części samochodowych, ( zderzaki, lampy, fotele itp.)
szkła zbrojonego i hartowanego,
materiałów izolacyjnych jak: wełna mineralna, papa, styropian- za  wyjątkiem styropianu opakowaniowego wyrobów AGD- RTV,
zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów w ilościach masowych wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności,
odpadów niebezpiecznych w opakowaniach uszkodzonych, nieszczelnych lub bez etykiet producenta uniemożliwiających ich identyfikację,
niespełniających wymogów w niniejszym Regulaminie. 
 
 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Odpady przyjęte do PSZOK będą ewidencjonowane (rodzaj, ilość odpadów, pochodzenie odpadów, adres nieruchomości z której pochodzą odpady).
 3. Zebrane odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.
 4. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 6. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 7. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK zobowiązane są do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania, ewidencji i wydania karty odpadu, na podstawie pisemnej zgody według załącznika nr 3 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.). Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów ewidencyjnych PSZOK.
 8. Obsługa PSZOK nie prowadzi rozładunku odpadów z pojazdów, segregacji odpadów, nie umieszcza odpadów w pojemnikach, za wyjątkiem opakowań szklanych po odpadach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych.
 9. Informacji o pracy PSZOK udziela pracownik Biura Obsługi Klienta w siedzibie oddziału Spółki lub telefonicznie pod numerem telefonu: 75 647 81 91.
 10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie oddziału Spółki w każdą środę, w godz. 7:00 – 17:00 (z wyjątkiem dnia ustawowo wolnego przypadającego w środę).
 11. Skargi i wnioski mogą być kierowane również pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres:
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., ul: Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka,  tel. 75 74 11 541 e-mail: sanikom@sanikom.com.pl lub:
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o., oddział w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek Śląski, tel./fax:75 647 81 91, e-mail: lwowek.slaski@sanikom.com.pl

+48 75 647 8191

czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: w godzinach 7.00 – 14.30, środa w godzinach 7.00 – 17.00 , pierwsza i trzecia sobota miesiąca : w godzinach 8.00 – 14.00   (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w ww. dniach)

Accessibility