Przejdź do treści

PSZOK Kamienna Góra

Co możemy oddać:
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów w ilości 2 x 120 litrów na rok,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PSZOK w KAMIENNEJ GÓRZE 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gmin Czarny Bór, Kamienna Góra, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania.

I. ZASADY OGÓLNE

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

 1. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 2. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie.
 3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
 
 1. PSZOK w Kamiennej Górze, przy ul. Towarowej 49, przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 – 17.00 i w soboty w godzinach: 9.00 – 13.00
 2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 4. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.
 5. Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:
  1. Odpady surowcowe (tzw. „suche”) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 01, 20 01 40, 20 01 99 takie jak:
   • opakowania z papiery i tektury,
   • opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe,
   • papier i tektura (na przykład: odpady opakowaniowe z papieru, gazety, zużyte czasopisma, zeszyty, książki, papierowe torby na zakupy),
   • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, puszki po napojach i konserwach, plastikowe opakowania;
   • po żywności, butelki PET, opakowania po kosmetykach, płynach do mycia i chemii; – metale żelazne i nieżelazne ,garnki, pokrywki ze słoików, kapsle itp.
  2. Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 01 i 20 01 02 (opakowania szklane bez zawartości, słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach);
   • odpady ulegające biodegradacji z terenów zielonych (części roślin) o kodzie 20 02 01;
   • odpady wielkogabarytowe (meble ,okna, wanny, grzejniki itp.) o kodach 20 03 01.
   • opony o kodzie 16 01 03;
   • zmieszane odpady z betonu ,gruzu ceglanego, ceramicznych (odpady mineralne nie zanieczyszczone) o kodzie 17 01 07 w ilości nie przekraczającej 120 l, maksymalnie 2 razy do roku;
   • metale (drobny złom żelazny, metale kolorowe) o kodzie 20 01 40;
   • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 16 02 13, 16 02 14 16 02 16, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 33, 20 01 34, 20 01 35, 20 01 36;
   • zużyte urządzenia zawierające freony, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, pralki, piekarniki, mikrofalówki, sprzęt audio, opiekacze, tostery, maszyny do szycia, telefony komórkowe i stacjonarne, drukarki, komputery, wentylatory, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia nie zawierające substancji niebezpiecznych;
   • przeterminowane leki o kodzie 20 01 32;
   • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe,) o kodach 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29.
 
Do PSZOK nie są przyjmowane między innymi następujące rodzaje odpadów:
 • odpady zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojeniowe, hartowane, okienne, lustra,
 • ceramika, porcelana,
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
 • buty, paski, torebki, plecaki, tekstylia,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • części samochodowe,
 • zmieszane odpady budowlane,
 • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa.

Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku karcie przekazania odpadu.

Odmawia się przyjęcia odpadów w przypadku:
 • stwierdzenia przez pracownika PSZOK iż odpady dostarczone nie znajdują się wykazie odpadów przyjmowanych,
 • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu

+48 75 64 55 175
+48 75 64 55 201

czynne:
od poniedziałku do piątku: w godzinach 6.00 – 17.00, sobota: w godzinach 9.00 – 13.00

Accessibility