Przejdź do treści

PSZOK Jawor

Co możemy oddać: 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • chemikalia
 • przeterminowane leki
 • odpady zielone
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK
zlokalizowanego w Jaworze przy ul. Słowackiego 32.

I. ZASADY OGÓLNE 
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.
 3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.
 
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Do PSZOK są przyjmowane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jawor, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące odpady komunalne:
  • papier;
  • szkło;
  • tworzywa sztuczne;
  • opakowania wielomateriałowe;
  • metale;
  • odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbierane odrębnie od pozostałych bioodpadów – z wyłączeniem właścicieli nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, którzy zadeklarowali zagospodarowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 500 kg na każdy rok kalendarzowy z każdego
  • lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości.
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • zużyte baterie i zużyte akumulatory;
  • odpady niebezpieczne;
  • chemikalia;
  • zużyte opony w ilości 8 szt. na każdy rok kalendarzowy z każdego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości;
  • przeterminowane leki;
  • termometry rtęciowe;
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zwane dalej „odpadami o charakterze medycznym”;
  • odpady tekstyliów i odzieży;
  • odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg na każdy rok kalendarzowy z każdego
  • lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości.
 2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i dostarczający odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 ido punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są do potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz udokumentowania posiadania tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie Miasta Jawora, poprzez okazanie obsłudze jednego z poniżej wymienionych dokumentów:
  • dowodu tożsamości,
  • kopii dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości co najmniej za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
  • potwierdzenie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnych
  • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego prawo do władania nieruchomością,
 3. a. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie dostarcza odpadów komunalnych do PSZOK osobiście, osoba dostarczająca odpady w jego imieniu zobowiązana jest do potwierdzenia swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem oraz okazania obsłudze Zakładu:
  • dowodu tożsamości,
  • kopii dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości co najmniej za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
  • potwierdzenie złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnych
  • zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej potwierdzającego prawo do władania nieruchomością, 
 4. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, którzy nie udokumentowali posiadania tytułu prawnego do nieruchomości w sposób określony w ust. 2 lub dostarczyli odpady inne niż wymienione w ust. 1 zobowiązani są do ponoszenia kosztów zagospodarowania odpadów zgodnie z cennikiem przyjmowania odpadów do PSZOK.
 5. Rozładunku przyjmowanych odpadów dokonuje usługobiorca, w miejscu wskazanym przez pracownika Zakładu i pod jego kontrolą.
 6. Przekazanie odpadów do PSZOK jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez mieszkańca na przetwarzanie przez PSZOK danych osobowych do celów ewidencji odpadów.
 7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
  • odpady zawierające azbest,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • zmieszane odpady budowlane.
 8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK -u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
  • w przypadku podejrzenia, że odpady powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez właściciela nieruchomości.
 
III. POSTANOWIRENIA KOŃCOWE
 1. Godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny są stronie internetowej Gminy Jawor – jawor.pl
 2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze ul. Rynek
 3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Jawor – jawor.pl

+48 76 870 48 77

czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00, sobota: w godzinach 9.00 – 12.00

Accessibility