Sanikom liderem unijnych inwestycji

Bez unijnych pieniędzy inwestycje o takim rozmachu nie byłyby możliwe. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom w ekologię zainwestowało już ponad 60 mln zł, z czego Unia Europejska dołożyła około 34 mln zł. Rozmowa z Andrzejem Wojdyłą, prezesem spółki Sanikom w Lubawce.

– Dziś Sanikom jest nowoczesną firmą, rozpoznawalną w całym kraju, z nowoczesnym taborem, bazą i instalacjami. Jakie były początki?

SAMSUNG

– Wcześniej Sanikom był zakładem budżetowym. W 1998 roku skomercjalizowaliśmy przedsiębiorstwo, przekształcając je w spółkę prawa handlowego. Szybko odnaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Aby utrzymać się na rynku, musieliśmy inwestować w rozwój firmy, ekologię. Jeszcze przed zmianą ustawy wprowadzającej nowe systemy zagospodarowania odpadów opracowaliśmy nową strategię, którą wciąż realizujemy dzięki własnej determinacji i możliwościom, jaki stworzyła Unia Europejska. Dziś Sanikom specjalizuje się głównie w wykonywaniu usług związanych z odpadami oraz dostawą wody i odbiorem ścieków.

– Rozbudowa i ciągłe udoskonalanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami to wręcz misja Sanikomu?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Jawor 2014 08 12 (13)Jawor 2014 08 12 (17)??????????????????????????????????????????????????????????????Kamienna Gora 2014 12 13 (2)Kamienna Gora 2014 12 13 (24)– Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w dziedzinie przetwarzania odpadów, dobremu systemowi transportowemu i logistycznemu oraz starannie opracowanej strategii coraz mniej odpadów trafia do składowania z terenu 17 dolnośląskich gmin. Uzyskaliśmy wymagany przez Unię Europejską poziom recyklingu odpadów opakowaniowych: papieru, szkła, metalu, odpadów sztucznych czy elektrozłomu. Gminy tworzące system spełniają wymagania, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Odpady energetyczne wykorzystujemy w sposób gospodarczy, jak również do produkcji paliw energetycznych. Nasz projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

– Kierowana przez Pana spółka, w ekologię zainwestowała już ponad 60 mln zł. Co zostało wybudowane?

??????????????????????????????? – W Lubawce od podstaw powstał nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów, wybudowaliśmy między innymi kwaterę na odpady i kompostownię. W hali sortowni pracuje około 60 maszyn i urządzeń, a proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnych systemów sterowania procesami technologicznymi. Rocznie instalacja może przetworzyć około 63 tys. ton odpadów komunalnych, pochodzących od 150 tys. mieszkańców. W obiektach po Watrze uruchomiliśmy punkt zbierania odpadów: halę segregacji, zaplecze socjalne, wiaty magazynowe, magazyny, miejsca postojowe i boksy na odpady. W Kamiennej Górze przy ul. Towarowej znajduje się nowoczesna baza transportowa wraz zę tam budynki magazynowo – punktem selektywnej zbiórki odpadów. Przebudowaliśmy znajdujące siprzemysłowe. W Pielgrzymce działa stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów. Podobną inwestycję zrealizowaliśmy w Jaworze, gdzie znajduje się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki takim stacjom możliwy jest przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych odebranych od mieszkańców sąsiednich gmin, a następnie ich transport do odzysku lub unieszkodliwiania w sortowni w Lubawce.

Rzeczywiście, jak podliczymy, łącznie w ekologię zainwestowaliśmy już ponad 60 mln zł, z czego unia dołożyła nam około 34 mln zł. Ogromną rolę w projekcie odegrał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który współfinansował procesy inwestycyjne, udzielał nam pożyczek.

– Czy ciężko było przekonać do współpracy obecnych partnerów projektu?

– Uświadomiliśmy naszym sąsiadom samorządowcom z okolicznych gmin, a także czeskiego Zaclera, że mają ten sam problem z odpadami, co my. Początkowo system tworzyło 8 gmin. Dziś działamy już na terenie powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

– Czeski Zacler? Nasi sąsiedzi również korzystają z instalacji Sanikomu?

– W ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, w Lubawce powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowaliśmy zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Zadanie zostało sfinansowane z programu EWT Polska-Czechy. Dziś z czeskiego Zaclera jest do nas przywożony odpad bio – skoszona trawa, liście, gałęzie.

– Czy dostrzegamy potrzebę segregowania odpadów?

800 x 600 Marta– Jest z tym coraz lepiej, świadomość ekologiczna wzrasta. Wciąż edukujemy mieszkańców. Organizujemy z gminami zajęcia ekologiczne, konkursy. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przyjeżdżają wycieczki. Pokazujemy proces przetwarzania odpadów. Do segregowania namawiają nas bohaterowie filmu „nieNiepotrzebni”: Beauty, Roliński, Wiadzio i Major, którzy otrzymują nowe życie. Zdradzę, że powstał drugi odcinek, opowiadający ich dalsze przygody. Premiera wkrótce.

Mieszkańcy gmin proszeni są nie tylko o segregowanie, ale i o zgniatanie butelek PET, opakowań po mleku, napojach, płynach, puszek aluminiowych. Ogranicza to przepełniania pojemników, przyspiesza proces sortowania i belowania surowców wtórnych. Jeśli mimo wszystko zobaczymy przepełnione pojemniki, powinniśmy powiadomić o tym gminę, która odpowiada za gospodarkę odpadami.

 – Dziękuję za rozmowę.

Konferencja prasowa Andrzeja Wojdyły, prezesa spółki Sanikom

2014 06 26 (4)Sanikom rozbudowuje system selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i ich unieszkodliwiania.

W tym celu powstał Środkowosudecki Region Gospodarki Odpadami.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

video – konferencja prasowa

Już segregują

Lubawka 16 06 2014 (15)Sanikom uruchamia w Lubawce sortownię odpadów zbieranych selektywnie.

Rozbudowa i ciągłe udoskonalanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami to wręcz już misja lubawskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej.

I tym razem spółka korzysta z pieniędzy unijnych. Całkowita wartość obecnego etapu projektu to blisko 21 mln zł. Sanikom uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł.

Video – wstępny rozruch sortowni odpadów zbieranych selekrywnie

Sanikom rozbudowuje system

Lubawka 2014 03 10 (19)Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwiększył lubawskiej spółce Sanikom dotację RPO o ponad 460 tys. zł. Dodatkowe środki będą przeznaczone na rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. System obsługiwał będzie 17 gmin powiatów: kamiennogórskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Łączna wartość inwestycji to blisko 21 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie z RPO.

– Trwają prace adaptacyjne w bazie spółki Sanikom w Kamiennej Górze, a także w części byłego zakładu Watra w Lubawce. Ciężki sprzęt pojawił się na budowach w Jaworze i Pielgrzymce – informuje Andrzej Wojdyła, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.

Kamienna Gora 2014 03 10 (7)W Kamiennej Górze powstaje baza transportowa wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów. Przebudowywane są istniejące budynki magazynowo – przemysłowe, wydzielane miejsca postojowe. Będą ustawione stalowe kontenery służące segregacji między innymi: tworzyw sztucznych, papieru, szkła, gruzu, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, baterii i akumulatorów, czy pozostałości farb i lakierów lub środków farmaceutycznych. Punkt zbierania odpadów powstaje w Lubawce: hala segregacji, zaplecze socjalne, wiaty magazynowe, magazyny, miejsca postojowe i boksy na odpady. W Pielgrzymce zaś budowana jest stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów. Podobna inwestycja jest realizowana w Jaworze, gdzie znajdzie się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

– Dzięki takim stacjom możliwy będzie przeładunek zmieszanych odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych odebranych od mieszkańców sąsiednich gmin, a następnie ich transport do odzysku, czy unieszkodliwiania w innym naszym obiekcie – tłumaczy Grzegorz Szmajdziński, wiceprezes spółki Sanikom.

Lubawka 2014 03 10 (9)Budowa potrwa do lipca tego roku. Po jej zakończeniu zostanie uzyskany określony wymagany prawem poziom recyklingu odpadów opakowaniowych : papieru, szkła, metalu, odpadów sztucznych czy elektrozłomu. Gminy tworzące system spełnią wymagania, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na ich terenie. Przede wszystkim zmniejszy się ilość składowanych odpadów. Większość będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, jak również do produkcji paliw energetycznych. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W grudniu 2012 roku w Lubawce otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu.

Miliony na ekologię

podpisanie umowy

Inwestycje będzie realizować firma EGBUD z Bogatyni. Umowę z prezesem lubawskiej spółki Sanikom Andrzejem Wojdyłą podpisują: Tomasz Kuriata, członek zarządu i Andrzej Wiesław Kowalski, prokurent.

Stacje przeładunkowe powstaną w Jaworze i Pielgrzymce, podobnie jak punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wczoraj podpisano z wykonawcą umowę. Kolejny punkt selektywnej zbiórki odpadów już jest budowany w Kamiennej Górze. W przygranicznej Lubawce uruchomiona będzie sortownia surowców wtórnych.

– Tak ważny projekt dla około 147 tys. mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin realizujemy dzięki środkom z Unii Europejskiej. Prawie 10 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 – mówi prezes Andrzej Wojdyła.

Całkowita wartość ekologicznych inwestycji to ponad 19 mln 673 tys. zł, choć Sanikom zabiega w Urzędzie Marszałkowskim o zwiększenie tej kwoty i tym samym dotacji z RPO WD. Budowa potrwa do lipca tego roku. Po jej zakończeniu zostanie uzyskany określony przez Unię Europejską poziom odzysku surowców wtórnych. Zmniejszy się ilość składowanych odpadów. Zdecydowana ich większość będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, na przykład jako paliwo dla cementowni. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

Przypomnijmy, nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W grudniu 2012 roku w Lubawce otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Wartość projektu to 36 526 447,94 mln zł. Sanikom większość środków pozyskał również z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczki udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Zadanie zostało sfinansowane z programu EWT Polska-Czechy. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Budowę i tym razem wsparł WFOŚiGW.

System w pełni może funkcjonować, jeśli mieszkańcy dostrzegają potrzebę segregowania odpadów. Namawiają nas do tego bohaterowie filmu „nieNiepotrzebni”: Beauty, Roliński, Wiadzio i Major, którzy otrzymują nowe życie. Powstaje drugi odcinek, opowiadający ich dalsze przygody. W szkołach prowadzone są zajęcia edukacyjne.

Mieszkańcy gmin proszeni są nie tylko o segregowanie, ale i o zgniatanie butelek PET, opakowań po mleku, napojach, płynach, puszek aluminiowych. Ogranicza to przepełniania pojemników, przyspiesza proces sortowania i belowania surowców wtórnych. Jeśli mimo wszystko zobaczymy przepełnione pojemniki, powinniśmy powiadomić o tym gminę, która od 1 lipca odpowiada za gospodarkę odpadami.

Inwestycja w ekologię

SANIKOM EGBUD 29 10 2013 (4)

Prezes Sanikom w Lubawce Andrzej Wojdyła i prezes EGBUD Bogatynia Andrzej Karasiński na zrealizowanie kolejnego etapu ekologicznej inwestycji mają zaledwie 9 miesięcy.

Wczoraj podpisano umowę na budowę sortowni surowców wtórnych w Lubawce oraz punktu i zaplecza socjalno-technicznego w Kamiennej Górze. Inwestycje zostaną zrealizowane na zlecenie lubawskiej spółki Sanikom przez firmę EGBUD z Bogatyni. Są tylko częścią projektu, który będzie kosztował około 20 mln zł. Prawie połowa wartości inwestycji, 9,6 mln zł zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, uzyskanych przez spółkę Sanikom w Lubawce.

– To kolejny etap rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. Powstaną również w Jaworze i Pielgrzymce stacje przeładunkowe odpadów. Dodatkowo w Jaworze wybudujemy podobny do kamiennogórskiego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tłumaczy Andrzej Wojdyła, prezes spółki Sanikom, działającej na terenie 17 dolnośląskich gmin.

SANIKOM EGBUD od lewej A.Karasiński, A. Wojdyła, G.Szmajdziński - wiceprezes zarządu Sanikom 29 10 2013 (1)

Podpisanie umowy: prezes zarządu Sanikom w Lubawce Andrzej Wojdyła, wiceprezes zarządu Sanikom Grzegorz Szmajdziński oraz prezes EGBUD Bogatynia Andrzej Karasiński.

W Lubawce już funkcjonuje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Rocznie może przetworzyć około 63 tys. ton odpadów komunalnych. Aby spełnić unijne normy, zaledwie 20 proc. odpadów powinno trafiać do składowania. Zaplanowane w realizowanym etapie inwestycje usprawnią działanie całego systemu.

 

Prawie 10 mln zł dla Sanikomu

Stacje przeładunkowe w Jaworze i Pielgrzymce, punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i Jaworze oraz sortownia surowców wtórnych w Lubawce – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu. Prawie 10 mln zł z RPO trafi do firmy Sanikom, która inwestuje w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa podpisał z Andrzejem Wojdyłą, prezesem zarządu Sanikom sp. z o.o. umowę na dofinansowanie inwestycji.

podpisanie umowy UMWD 1

Ważna chwila dla zarządu lubawskiej spółki Sanikom: prawie połowa wartości inwestycji, 9,6 mln zł zostanie sfinansowana ze środków RPO dla Województwa Dolnośląskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 19 mln 673 tys. zł. Zgodnie z umową zostanie on zrealizowany do lipca 2014r. Jest to kolejny element rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów, odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami realizowany przez firmę Sanikom.

Gminy wspólnie dbają o środowisko.

Dzięki inwestycjom możliwe będzie usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie Dolnego Śląska, a zwłaszcza na terenie Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami. Do nowo wybudowanych instalacji trafiać będą odpady komunalne pochodzące od około 147 tys. mieszkańców siedemnastu gmin wchodzących w skład Systemu EKO-SUDETY: Bolków, Kamienna Góra (wieś), Kamienna Góra (miasto), Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów Gorce, Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Pielgrzymka i Świerzawa. Dodatkowo obok punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze powstaną warsztaty, część socjalna i parkingi. Inwestycja, w której uczestniczy 17 gmin, jest symbolem porozumienia i modelowym przykładem współpracy w dziedzinie gospodarowania odpadami. Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich do jednej miejscowości czy gminy – mówił w trakcie podpisania umowy dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Budowa stacji przeładunkowych, punktów selektywnej zbiórki odpadów i sortowni surowców wtórnych wpłynie na uzyskiwanie poziomu odzysku surowców, tym samym zmniejszy ilość składowanych odpadów. Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.

zdjecie 3

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce.

Nowe obiekty to kolejne elementy rozbudowy instalacji firmy Sanikom w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami. W lutym ubiegłego roku rozpoczęto budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce. Trwała ona dziewięć miesięcy. Wartość projektu to 36 526 447,94 mln zł. Spółka Sanikom większość środków pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Pożyczki udzielił też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wcześniej, w ramach polsko-czeskiego transgranicznego projektu, powstał plac do kompostowania wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne, zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Zadanie to sfinansowano z programu EWT Polska-Czechy. Kolejnym etapem było wybudowanie kwatery na odpady. Budowę wsparł WFOŚiGW.

– Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, w postaci odzysku surowców wtórnych, czy też paliwa wykorzystywanego w cementowniach –przekonuje prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

W jednym czasie w hali sortowni pracuje aż 59 urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnego systemu komputerowego. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w przygranicznej Lubawce rocznie jest w stanie przetworzyć około 63 tys. ton odpadów komunalnych. Instalacja powstała w bliskiej odległości składowiska.