skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 74 11 541 (w.35) | email: sanikom@sanikom.com.pl

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp.  z o.o. z siedzibą w Lubawce,  Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o.  pod adresem e-mail: iod@sanikom.com.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją umów związanych z działalnością własną administratora, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, , udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, sprzedaży oferowanych przez spółkę produktów i usług, przyjmowania i obsługi reklamacji, przyjmowania zgłoszeń o awariach, braku dostaw wody i innych, umożliwienia skorzystania przez klientów z portalu i-BOK , wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na spółce – na podstawie art.6 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz podmioty biorące udział w realizacji umów.
 5. Państwa dane osobowe przechowywyane będą przez okres realizacji umowy, okres wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej dla celów kontrolnych oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 6. Państwa dane mogą być przekazane niektórym podmiotom zewnętrznym, jak np. współpracującym z naszym przedsiębiorstwem dostawcami usług IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, a także ich aktualizacji, przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztą lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji, przedsiębiorcom prowadzącym działalność płatniczą ( np. banki) .
 7. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa przedsiębiorstwo ma obowiązek ujawnienia dotyczących Państwa wybranych danych osobowych właściwym organom, a także osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji wskazując właściwą podstawę prawną ( np. policja, sąd, prokuratura, komornik). Nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest ono niezbędnym warunkiem umownym do zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. W przypadku odmowy przez Państwa podania danych osobowych będzie to skutkować brakiem możliwości współpracy z przedsiębiorstwem np. brakiem możliwości podpisania umowy czy tez załatwienia reklamacji.
 9. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. .
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowane).
Accessibility