Sanikom

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o.o. świadczy usługi wodno-kanalizacyjne, zajmuję się również wywozem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, a także eksploatacją składowisk odpadów komunalnych.

Udziałowcami firmy jest 17 dolnośląskich gmin i miast. Sanicom jest właścicielem nowoczesnego Zakładu unieszkodliwiania odpadów oraz Sortowni odpadów zbieranych selektywnie zlokalizowanych w Lubawce. Zarządza także dwoma składowiskami odpadów komunalnych (Lubawka i Czarny Bór) oraz obiektami wodno-kanalizacyjnymi tj. oczyszczalniami w Lubawce, Chełmsku, Śląskim, Okrzeszynie, jak również ujęciami wody w Lubawce, Błażejowie, Paprotkach, Miszkowicach i Niedamirowie. Firma dysponuje także własną bazą transportową zlokalizowaną w Kamiennej Górze i dwoma stacjami przeładunkowymi mieszczącymi się w Jaworze i Pielgrzymce.

W ramach wdrażania wymogów dyrektyw unijnych, dotyczących recyklingu oraz dopuszczalnych poziomów składowania odpadów, Sanikom w ostatnich latach zrealizował inwestycje proekologiczne o wartości blisko 54 mln zł. Sfinansowano m.in. uruchomienie zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce (RIPOK), rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, budowę stacji przeładunkowych oraz linię do przetwarzania odpadów zebranych w sposób selektywny. Firma planuje dalsze wydatki mające na celu ochronę środowiska naturalnego. Dotyczą one m.in. modernizacji ciągu technologicznego linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, rozbudowy linii do zbiórki selektywnej i części do biologicznej stabilizacji odpadów, a także uruchomienie linii do podczyszczania i sortowania stłuczki szklanej oraz demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Zakres inwestycji

Proces rekultywacji składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych w miejscowościach Lubawka i Czarny Bór podzielony jest na dwa etapy.

Pierwszym z nich jest rekultywacja techniczna polegająca na zabezpieczeniu i przygotowaniu poszczególnych warstw podłoża takich jak: warstwa wyrównawcza i uszczelniająca oraz drenaż biogazu i wód powierzchniowych. Drugim etapem inwestycji jest wykonanie rekultywacji biologicznej poprzez nasadzenia na przygotowanym podłożu roślin i drzew posiadających duże zdolności absorbowania biogenów i pełniących jednocześnie rolę naturalnego filtru biologicznego. Proces rekultywacji podlegać będzie stałej obserwacji. Monitoring procesów zachodzących wewnątrz zlikwidowanych składowisk odbywać się będzie także po ich zamknięciu. Na zrekultywowanych terenach powstaną ścieżki edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. Ich celem będzie budowanie świadomości ekologicznej m.in. poprzez prezentację przykładów racjonalnego gospodarowania odpadami. Zamontowane zostaną tablice informacyjne oraz makiety przekroju technologicznego zrekultywowanego terenu. Oprócz małej architektury i oświetlenia solarnego wzdłuż ścieżki edukacyjnej posadzone będą rośliny i drzewa, wraz z opisami ich nazw i funkcji jakie pełnią w procesie rekultywacji biologicznej.


Cel inwestycji

Sanikom sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny o nazwie „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami”, wsparty funduszami unijnymi. Dotyczy on dwóch wysypisk zlokalizowanych w miejscowościach Lubawka i Czarny Bór. Rekultywacja obu składowisk jest integralną częścią procedury poprzedzającej ich zamknięcie i polega na takim zabezpieczeniu odpadów, aby wyeliminować ich szkodliwe oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz atmosferę. Jej celem jest również zintegrowanie obszarów składowisk odpadów ze środowiskiem naturalnym, po to aby przywrócić im funkcje użytkowe.


Wkład UE

Planowana wartość projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami”, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, to suma 5,538 mln zł. Inwestycja została wsparta kwotą 3,765 mln zł pochodzącą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostała cześć finansowania to wkład własny firmy Sanikom. Rzeczowe zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada 2015 r. Zgodnie z dokumentacją projektu realizacja rekultywacji składowisk planowana jest na rok 2020.


Zasięg projektu

Odbiorcami usług w zakresie gospodarki odpadami świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce są mieszkańcy gmin wchodzących w skład systemu gospodarki odpadami EKO-SUDETY.
System ten obejmuje 147 tys. mieszkańców z 17 gmin i miast:


Lubawka
Kamienna Góra
Czarny Bór
Męcinka
Jawor
Mściwojów
Paszowice
Pielgrzymka


Stare Bogaczowice
Marciszów
Wądroże Wielkie
Świerzawa
Wojcieszów
Boguszów-Gorce
Bolków
Mieroszów