Aktualności

Pierwsze umowy podpisane

W połowie marca 2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 6/JRP/PZ-7/2018 na dostawę dokumentacji dotyczącej badania geotechnicznego podłoża w obrębie działek 73/8 i 72/8 znajdujących się przy ul. Komunalnej w Lubawce.

11.04.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 7/JRP/PZ-7/2018 na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.

Z kolei 09.05.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 9/JRP/PZ-7/2018 na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Umowa dotyczy wyboru: Konsultanta do obsługi inwestycji, Inżyniera Kontraktu, firmy do obsługi prawnej projektu, dostawców urządzeń mobilnych, a także firmy do przeprowadzenia promocji projektu.

W dniu 06.06.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 11/JRP/PZ-7/2018 na świadczenie usług eksperckich w zakresie instalacji.

W dniu 11.09.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Usługi nr 10/JRP/PZ-7/2018 na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

Zakończono postępowanie nr 12/JRP/PZ/2018 na dostawę specjalistycznych urządzeń mobilnych w ramach Projektu. Wyłoniono czterech dostawców.

Z kolei 17.12.2018 r. dostarczono dwa samochody  samochody “hakowe”

Skip to content