O projekcie

ODPAD SUROWCEM PRZYSZŁOŚCI

Projekt pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu” jest realizowany w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52 381 151,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 067 769,36 PLN. Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

Okres realizacji: 4.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT). Przewiduje się, że w 2020r. poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazanych do zagospodarowania (odzysku lub recyklingu) w stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie obszaru realizacji projektu będzie wynosił 26,2% (łączna ilość odpadów zbieranych selektywnie – 13 885,64 Mg/rok; całość odpadów – 52 930,33 Mg/rok). Budowa instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce zwiększy w rejonie projektu możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów o 7840 Mg/rok.

Zakres projektu:

  1. Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce.
  2. Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.
  3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

Rocznie przetwarzamy 150 tysięcy ton odpadów. Informacja o recyklingu, dla której symbolem jest podświetlony obiekt.

Rocznie przetwarzamy 120 tysięcy ton odpadów. Informacja o recyklingu, dla której symbolem jest podświetlony obiekt.

Rocznie przetwarzamy 60 tysięcy ton odpadów. Informacja o recyklingu, dla której symbolem jest podświetlony obiekt.

Rocznie przetwarzamy 90 tysięcy ton odpadów. Informacja o recyklingu, dla której symbolem jest podświetlony obiekt.

Rocznie przetwarzamy 180 tysięcy ton odpadów. Informacja o recyklingu, dla której symbolem jest podświetlony obiekt.

Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacje dodatkowe:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Skip to content