skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. z 2020 r. Poz. 1839 )

ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1114 )

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 )

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70)

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 )

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 )

ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)

Link do strony, na której publikowane są Dzienniki Ustaw.

Accessibility