skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualna inwestycja spółki „Sanikom” (nazwa projektu):

“Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu.”

Projekt realizowany w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Finansowanie:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52 381 151,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 067 769,36 PLN. Wydatki kwalifikowane:34 197 375,72 PLN.

Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

Data podpisania umowy z NFOŚ: 22.12.2017 r.

Okres realizacji: 4.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Cel:

Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).

Przewiduje się, że w 2020r. poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazanych do zagospodarowania (odzysku lub recyklingu) w stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie obszaru realizacji projektu będzie wynosił 26,2% (łączna ilość odpadów zbieranych selektywnie – 13 885,64 Mg/rok; całość odpadów – 52 930,33 Mg/rok).

Budowa instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce zwiększy w rejonie projektu możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów o 7840 Mg/rok.

Zakres:

Realizowany projekt obejmuje następujące działania:

  1. Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce.
  2. Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.
  3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

W dniu 16.03.2018 r.  zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 6/JRP/PZ-7/2018 na dostawę dokumentacji dotyczącej badania geotechnicznego  podłoża w obrębie działek 73/8 i 72/8 znajdujących się przy ul. Komunalnej w Lubawce.

W dniu 11.04.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 7/JRP/PZ-7/2018 na świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.

W dniu 09.05.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 9/JRP/PZ-7/2018 na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Umowa dotyczy  wyboru:  Konsultanta do obsługi inwestycji, Inżyniera Kontraktu, Firmy do obsługi prawnej projektu, Dostawców urządzeń mobilnych, Firmy do przeprowadzenia promocji projektu.

W dniu 06.06.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Nr 11/JRP/PZ-7/2018  na świadczenie usług eksperckich w zakresie instalacji.

W dniu 11.09.2018 r. zawarto z Wykonawcą Umowę Usługi nr 10/JRP/PZ-7/2018 na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

Zakończono postępowanie nr 12/JRP/PZ/2018 na dostawę specjalistycznych urządzeń mobilnych w ramach Projektu. Wyłoniono czterech dostawców.
1. w dniu 17.12.2018 r. dostarczono 2 samochody “hakowe”


2. w dniu 19.12.2018 r. dostarczono Ładowarkę 530R Extra

3. w dniu 08.02.2019 r. dostarczono dwie ładowarki JCB

4. w dniu 04.03.2019 r. dostarczono zestaw (przerzucarkę boczną do kompostu/stabilizatu wraz z ciągnikiem rolniczym). Była to ostatnia dostawa w ramach Postępowania.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacje dodatkowe:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Accessibility