skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 74 11 541 (w.35) | email: sanikom@sanikom.com.pl

SPECJALISTA  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (wymiar czasu pracy: 1 etat)

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o.

ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista ds. Zamówień Publicznych

I. STANOWISKO PRACY:
SPECJALISTA  DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  (wymiar czasu pracy: 1 etat)

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Osoba ubiegająca  się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia
na powyższym stanowisku, tj.
1) posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej albo
obywatelstwo innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) spełnienie  jednego  z poniższych warunków:
a) posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
b) posiada minimum 2-letnie  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
5) dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów
wykonawczych do ustawy.
III. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Rzetelność, sumienność, komunikatywność, systematyczność, umiejętność interpretacji
przepisów, orzeczeń, pism itp., odpowiedzialność, wytrwałość, spostrzegawczość, uzdolnienia
organizacyjne, rozumowanie logiczne oraz umiejętność pracy w zespole.
2) Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
IV.  ZAKRES  WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
1) Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) Prowadzenie całości dokumentacji przetargowej, pism, ogłoszeń związanych z postępowaniem
przetargowym w sposób zapewniający jej należyte zabezpieczenie oraz zachowaniem tajemnicy
handlowej złożonych dokumentów,
4) Przygotowywanie umów o udzielenie zamówienia publicznego i koordynowanie czynności
związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą,
5) Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi niezbędnych dokumentów do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
6) Sporządzanie sprawozdań rocznych o udzielonych zamówieniach zgodnie z wymogami prawa
zamówień publicznych .
7) Ścisła współpraca z kadrą kierowniczą.
V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Życiorys (CV),
2) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach,
szkoleniach itp.),
4)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
VI. WARUNKI PRACY:
1) praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
2) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
3) budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich (brak przystosowanych: podjazdu, toalet oraz windy),
4) pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, II, klatka schodowa wąska.
VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty  należy składać w  siedzibie Przedsiębiorstwa Sanikom sp. z o.o. położonej
przy ul. Nadbrzeżna 5a, 58-420 Lubawka  w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych  w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
Sanikom sp. z o.o. ”- w terminie do dnia 13.11.2020 r.

Accessibility