skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

PSZOK – bezpieczne miejsce dla odpadów

Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Boguszowie-Gorcach przy ul. Brzozowej 1 to część projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w Środkowosudeckim Regionie Gospodarki Odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. Nowoczesną Inwestycję realizuje lubawska spółka Sanikom.

Przebudowany zostanie istniejący i działający od wielu lat punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt ten przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców Boguszowa-Gorc i w tym zakresie nic się nie zmieni. Punkt ten zyska drugą młodość i będzie spełniał najwyższe standardy obsługi mieszkańców.

Czym jest PSZOK?

Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że PSZOK to ważny element spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w gminie czy nawet regionie prowadzona jest bezpieczna gospodarka odpadami, a zwłaszcza tymi, których nie segregujemy w domu. 

W PSZOK-u można bezpłatnie oddać, np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, a więc odpady komunalne, które stwarzają problem ze względu na swój rozmiar lub wagę. Ponadto do PSZOK-u trafią odpady budowlane, powstające np. przy wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych, a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, farby i lakiery oraz opony pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t. Co więcej, do gminnego punktu zbierania odpadów można bezpłatnie przekazać odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych, zebrane w sposób selektywny, w tym: papier, tworzywa sztuczne, a także metale i szkło. Wybór lokalizacji PSZOK-u ma kluczowe znaczenie dla zachęcenia mieszkańców do korzystania z niego i ułatwienia im pozbywania się niebezpiecznych odpadów. Dostarczane odpady będą selektywnie gromadzone w przystosowanych do tego celu kontenerach, a następnie przekazywane do zagospodarowania firmom zewnętrznym lub do instalacji zlokalizowanej w Lubawce. 

PSZOK a bezpieczeństwo

W punkcie selektywnej zbiórki odpady magazynuje się jedynie okresowo. Jednym z zadań podmiotu prowadzącego PSZOK jest przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Celem PSZOK-u jest stworzenie mieszkańcom możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych właśnie na dzikich wysypiskach. Na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów nie dokonuje się demontażu, mielenia czy innej obróbki zgromadzonych odpadów, a zwłaszcza opon i elektrozłomu. Warunki magazynowania odpadów określa art. 25 ust. 1 ustawy o odpadach. W miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych, musi być przewidziane odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego. Dlatego też odpady niebezpieczne, które są dziś magazynowane w obrębie PSZOK-u, takie jak: akumulatory, baterie świetlówki, będą przechowywane w specjalistycznym kontenerze. Taki kontener uniemożliwia przedostanie się substancji płynnych do środowiska – ma wannę wychwytującą ewentualne rozlanie się substancji (np. kwas z akumulatora lub resztki farby).

Dodatkowo teren PSZOK-u musi być ogrodzony, oświetlony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Miejsca magazynowania odpadów winny być odpowiednio oznakowane oraz nadzorowane, podobnie jak poszczególne obiekty i instalacje znajdujące się na obszarze punktu.

Co ważne, dobrze zaprojektowany i zarządzany PSZOK nie emituje żadnych zanieczyszczeń do środowiska ani ubocznych efektów zapachowych. Jest funkcjonalny, łatwo dostępny oraz w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska. Przyjmowanie odpadów następuje wg rygorystycznych reguł, a odpady niebezpieczne są przechowywane w specjalistycznych pojemnikach, a także w kontenerach i w pomieszczeniach zamkniętych. Magazynowanie odpadów w PSZOK-u odbywa się w sposób uporządkowany! 

Należy więc stanowczo podkreślić, że znikoma uciążliwość takiego punktu nie wykracza poza jego teren.

Drugie życie odpadów

Spółka Sanikom przy PSZOK organizuje punkt drugiego życia odpadów. To jest miejsce, gdzie wystawione będą meble i sprzęty, które po drobnej naprawie mogą być ponownie wykorzystane. Każdy mieszkaniec będzie mógł wybrać sobie nieodpłatnie taki przedmiot, sprzęt.

(MM)

Accessibility