skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce

Tym razem chcemy Państwu pokazać plac budowy na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce, przy ul. Zielonej. Powstają tu dwa dodatkowe, zamknięte tunele do stabilizacji i suszenia odpadów, budowane są trzy boksy kompostowe, wyposażone w system napowietrzania, rozbudowywany jest plac dojrzewania/kompostowania, budowany jest boks magazynowy na odpady kuchenne, ponadto plac kompostowy doposażony będzie w system dezodoryzacji, a istniejący zbiornik na odcieki będzie posiadać system napowietrzania. Poprawi to znacząco proces kompostowania odpadów oraz ograniczy uciążliwości odorowe z instalacji. Ważnym elementem inwestycji jest także modernizacja linii technologicznej zwiększająca poziom odzysku oraz oddzielająca popiół ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu”. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52 381 151,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 067 769,36 PLN. Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

Pozostały zakres prac w ramach projektu: modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

O całym projekcie dowiesz się więcej ze strony sanikom.com.pl/projekt

Accessibility