skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Miliony na ekologię

Rozpoczyna się rozbudowa części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce. W Sanikomie podpisano pierwszą z czterech umów na roboty budowlane.

Przypomnijmy, lubawską spółkę tworzą 23 dolnośląskie samorządy. Przedsiębiorstwo działa na terenie  powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, złotoryjskiego, jaworskiego, lwóweckiego. Sanikom na przestrzeni ostatnich lat zainwestował w gospodarkę odpadami 60 mln zł.

– Wartość podpisanej umowy na prace budowlane to kolejne ponad 9,5 mln zł brutto, wartość całego projektu- 67,1 mln zł brutto, w tym dofinansowanie- 37,.2 mln zł brutto – wylicza prezes spółki Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

W ramach podpisanej umowy przewidziano: budowę dwóch dodatkowych, zamkniętych tuneli do stabilizacji i suszenia odpadów, budowę trzech boksów kompostowych, wyposażonych w system napowietrzania, rozbudowę placu dojrzewania/kompostowania, budowę boksu magazynowy na odpady kuchenne, doposażenie placu kompostowego w system dezodoryzacji, doposażenie istniejącego zbiornika na odcieki w system napowietrzania. Poprawi to znacząco proces kompostowania odpadów oraz ograniczy uciążliwości odorowe z instalacji.

W najbliższym czasie podpisana zostanie kolejna umowa na część mechaniczną (modernizacja linii technologicznej zwiększająca poziom odzysku oraz oddzielająca popiół ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, również w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce).

Do rozstrzygnięcia pozostaje przetarg na rozbudowę sortowni odpadów surowcowych przy ul. Komunalnej w Lubawce oraz PSZOK z instalacją przeróbki odpadów wielkogabarytowych w Boguszowie-Gorcach.

Accessibility