skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Ogłoszenie dla mieszkañców Miasta i Gminy Lubawka

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubawka prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a (tel.:/75/ 74 11 539).

Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z harmonogramem, z którym osoby zainteresowane mogą zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce „Obsługa klienta”.

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. wyposaża nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. Rodzaje pojemników, które dostarczane są na teren nieruchomości uzależnione są od złożonej deklaracji. Pojemniki dostarczane będą sukcesywnie w terminie do końca lipca 2013 r.

RODZAJE STOSOWANYCH POJEMNIKÓW
W zabudowie jednorodzinnej:
1. przy systemie segregowania odpadów:
– pojemnik na odpady surowcowe „suche” (papier i makulatura, tworzywa sztuczne)
– pojemnik na odpady pozostałe po segregacji
– szkło należy donosić do najbliższego miejsca w którym ustawione są pojemniki do segregacji „gniazda”
2. przy systemie nie segregowania odpadów:
– pojemnik na odpady zmieszane.

W zabudowie wielorodzinnej:
1. przy systemie segregowania odpadów:
– odpady podlegające segregacji tj. papier i makulatura, tworzywa sztuczne oraz szkło należy donosić do najbliższego miejsca w którym ustawione są pojemniki do segregacji „gniazda”
– pojemnik na odpady pozostałe po segregacji,
2. przy systemie nie segregowania odpadów:
– pojemnik na odpady zmieszane.

Od 15 lipca 2013 roku przy Zakładzie Unieszkodliwiana Odpadów w Lubawce przy ul. Zielonej 30 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy Miasta i Gminy Lubawka mogą nieodpłatnie dostarczyć:
– przeterminowane leki,
– chemikalia,
– metale,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– odpady wielkogabarytowe (np. meble),
– zużyte opony,
– odpady zielone,
– odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów – w ilości nieprzekraczającej 120 l- dwa razy w roku

Każdy mieszkaniec oddający odpady do PSZOK powinien zapoznać się z regulaminem znajdującym się na tablicy przy wjeździe na teren PSZOK lub na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o.

Godziny otwarcia PSZOK :
– w dni robocze (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek ) w godzinach od 8.00 do 16.00
– w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00
– w środy w PSZOK nie będą przyjmowane odpady.

Accessibility