skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Paliwo z odpadów

40 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie z 17 dolnośląskich gmin przetworzy nowoczesna instalacja w Lubawce. Na polsko–czeskim pograniczu powstaje sortownia. Prace ruszyły na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł. To kolejny etap nowoczesnej, ekologicznej inwestycji. – Będziemy obsługiwać 150 tys. mieszkańców – deklaruje prezes zarządu Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.Wojdyła Andrzej web

Początkowo projekt realizowano z udziałem 8 gmin, teraz jest ich 17. Odpady będą odbierane z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, złotoryjskiego. Z mikroregionu Zacler (Czechy) już w ubiegłym roku do Lubawki przywożono odpad biodegradowalny, w 90 proc. była to skoszona trawa. Zdaniem starosty Zaclera, Miroslawa Vlasaka, wspólne unijne działanie na rzecz ekologii wzmacnia atrakcyjność przygranicznego terenu.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom spółka z o.o. w Lubawce do inwestycji wartej około 43 mln zł przygotowywało się od 2005 roku. Za blisko 8 mln zł, w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i zakupiono przerzucarkę do kompostu. Zainstalowano mobilną linię do przesiewania odpadów, dzięki której już teraz zmieszanie komunalne odpady są poddawane mechaniczno – biologicznej obróbce. Obecnie budowana jest nowoczesna sortownia, w oparciu o ciąg technologiczny z użyciem prasy wysokiego zgniotu (separacja frakcji organicznej, mokrej od suchej, palnej) i dobudowywane są tunele kompostowni. W efekcie na wydzielonej frakcji biodegradowalnej możliwe będzie prowadzenie dwustopniowej biostabilizacji, co w rezultacie doprowadzi do osiągnięcia parametru AT4 po pierwszym stopniu w reaktorach poniżej 20 mg O2/g s.m, a po drugim stopniu (biostabilizacja na płycie) poniżej 10 mg O2/g s.m. Możliwe będzie odsysanie gazu procesowego i oczyszczanie go w biofiltrze. Natomiast wydzielona w pierwszym etapie procesu MBP część sucha odpadów (palna) zostanie rozdrobniona do 30 mm i wykorzystana w cementowniach, jako paliwo RDF. Wydajność części mechanicznej zaprojektowana została na 40 tys. Mg rocznie w systemie dwuzmianowym, a części biologicznej instalacji- na 16 tys. ton rocznie.
-W rezultacie tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie to głównie piasek lub inne minerały, a także rozdrobnione PCV– wyjaśnia dyrektor do spraw rozwoju Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Grzegorz Szmajdziński.

manitou web

Sanikom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 na tę inwestycję otrzymał 20 mln zł. Resztę dołożą, po połowie, Sanikom i 17 samorządów zaangażowanych w system. Ten etap inwestycji, jak i poprzednie, prowadzony jest w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Nie polega ona wyłącznie na finansowaniu zadania, ale zawiera również elementy merytorycznej konsultacji, czy uzgodnień.
W Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu spółka ubiega się jeszcze o 12 mln zł. Aby transport nie był uciążliwy dla mieszkańców, chce wybudować stację przeładunkową odpadów wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze, stację przeładunkową w Pielgrzymce, zaplecze socjalno– techniczne oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze i sortownię surowców wtórnych, bazę transportową, zaplecze socjalno-techniczne systemu w Lubawce.
– Dzięki tym środkom udałoby się zakończy realizację całego projektu. To modelowe rozwiązanie w skali kraju, największy projekt, wizytówka Dolnego Śląska, marzenie wielu samorządów – mówi prezes zarządu Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Zakład, po wybudowaniu, uzyska statut instalacji regionalnej przetwarzania odpadów komunalnych z regionu środkowosudeckiego. Inwestycja nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Powstaje w Lubawce na terenie istniejącego już składowiska. Wychodzi też naprzeciw nowemu Wojewódzkiemu Planowi Gospodarki Odpadami dla Dolnego Śląska. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom z Lubawki w perspektywie pięciu lat zamierza zwiększyć obszar działania, bo zamiast dziesięciu regionów zostanie pięć.
Aby system w pełni mógł zafunkcjonować, mieszkańcy muszą dostrzec rolę segregowania odpadów. Wówczas zadanie powiedzie się w 100 proc. Dlatego też spółka mocno postawiła na edukację ekologiczną: mieszkańcy zaangażowanych gmin otrzymali materiały informacyjne, w szkołach zorganizowano spotkania z uczniami, pojawia się coraz więcej punktów selektywnej zbiórki odpadów.

wzor belka nns ds ue

Accessibility