skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, | email: sanikom@sanikom.com.pl

Zielona akcja z Sanikomem

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” od wielu lat prowadzi Programy Edukacyjne związane z edukacją dzieci i młodzieży szkolnej, warsztaty dokształcające z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, kampanie edukacyjne związane z wprowadzaniem selektywnej zbiórki odpadów w gminie, powiecie lub regionie, opracowuje także Programy Edukacji Ekologicznej dla gmin i powiatów oraz Programy Edukacji Regionalnej i Ekologicznej dla wybranych regionów. Wspiera gminy we wdrażaniu selektywnej zbiórki odpadów oraz monitoruje systemy selektywnej zbiórki w gminach.

Fundacja realizuje wiele projektów i programów, m.in: Lekcje w Przyrodzie, Szkoły dla Ekorozwoju, Szkoły Przyjazne Środowisku, w chwili obecnej wdraża także projekt pn. „Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie udziału społecznego w systemach segregacji odpadów w roku 2010” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz projekt „Nie marnuję – segreguję, nie marnuję – kompostuję – kampania na rzecz poprawy efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z założeniami i działaniami realizowanymi w ramach tego właśnie projektu.
W Polsce na składowiska trafia 95,3% odpadów, do recyklingu 2,0%, a do kompostowania 2,3% (dane za 2007r.). Przeciętny mieszkaniec Polski wysegregowuje zaledwie ok. 6 kg. odpadów opakowaniowych w ciągu roku, co oznacza, że pozostała ilość (ok. 350 kg) nadal trafia do składowania.
Zgodnie z KPGO do 2014r. recyklingowi ma być poddanych 55% odpadów, a do końca 2010r. o 25% ma być ograniczona ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Już teraz wiadomo, że wymogi te nie zostaną spełnione.
W naszym projekcie staramy się podejmować proste działania włączające mieszkańców w bardziej efektywną segregację odpadów i przydomowe kompostowanie.

Projekt ma na celu:
– promocję odpowiedniego postępowania z odpadami opakowaniowymi i biodegradowalnymi poprzez włączenie gmin, związków komunalnych i mieszkańców do działań ograniczających ich ilość.
– przygotowanie edukatorów (animatorów, trenerów, nauczycieli) prawidłowego postępowania z odpadami prowadzących działania edukacyjno – informacyjne lokalnie i w regionach.
– podniesienie efektywności systemów selektywnej zbiorki poprzez pomoc gminom i związkom gmin w prowadzeniu działań informacyjno – edukacyjnych kierowanych do mieszkańców.
– upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych na terenie województw objętych projektem.

Działania zaplanowane w ramach realizacji tego projektu to:
 Przygotowanie animatorów selektywnej zbiórki odpadów i przydomowego kompostowania
Warsztaty mają na celu przygotowanie osób „pierwszego kontaktu” czyli osób prowadzących informowanie o zasadach selektywnej zbiórki i przydomowego kompostowania w swoich społecznościach. Uczestnikami warsztatów będą chętni sołtysi, nauczyciele, radni, liderzy lokalni, działacze społeczni, którzy w swoich społecznościach zobowiążą się prowadzić działania informacyjno – edukacyjne dotyczące selektywnej zbiorki i przydomowego kompostowania.
Animatorzy będą działali na terenie partnerów projektu zlokalizowanych w 4 województwach: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie, Związku Gmin Karkonoskich, Łużyckiego Związku Gmin oraz Zakładu Usług Komunalnych Hadlux. Program warsztatów dla grupy min. 15 osób obejmie 1 dzień szkoleniowy trwający 8 godzin poświęcony zagadnieniom prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i zagospodarowania bioodpadów, a także zasad informowania społecznego. Warsztaty zostaną zrealizowane w formie interaktywnej /prelekcje, ćwiczenia, dyskusje/. Razem zostanie przeprowadzonych 12 warsztatów.

 Przygotowanie trenerów edukacji odpadowej
Nasza Fundacja od wielu lat prowadząc działania edukacyjne w sferze postępowania z odpadami dostrzega brak profesjonalistów, którzy dysponując odpowiednią wiedza i umiejętnościami potrafiliby prowadzić zajęcia edukacyjne poświęcone odpadom np. w szkole, czy w środowisku lokalnym. Zauważyliśmy równocześnie, że szkoły czy organizacje ekologiczne realizują edukację w oparciu o bardzo stereotypowe metody nie korzystając ze współczesnych osiągnięć przekazywania wiedzy i aktywizowania ekologicznego różnych grup odbiorców.
Uczestnikami kursu będą nauczyciele, pracownicy przedsiębiorstw gospodarki komunalnej zajmujący się edukacją, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy ochrony środowiska, przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarządowych.
W ciągu wielu lat doświadczeń zgromadziliśmy różnorodne metody edukacyjne, którymi chcemy się podzielić przygotowując fachowców – edukatorów prowadzących zajęcia dotyczące odpadów.
Organizując kurs szkoleniowy dla trenerów chcemy przygotować uczestników do nowego, kreatywnego podejścia do edukacji ekologicznej opartej o system wartości.
Cele kursu szkoleniowego to:
– nabycie umiejętności prowadzenia zajęć w zakresie postępowania z odpadami;
– przekazanie podstawowej wiedzy o gospodarce odpadami w aspekcie przepisów, technologii, rozwiązań organizacyjnych;
– przygotowanie do prowadzenia kampanii edukacyjnych i edukacyjnych projektów społecznych.
Kurs ma przygotować 15 kompetentnych trenerów, którzy dysponując przekrojową wiedza dotyczącą odpadów będą potrafili prowadzić różnego rodzaju szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty w swoich środowiskach działania, jak również działania kampanijne czy projektowe.
Program szkolenia obejmie 2 zjazdy 3 dniowe, w tym m.in. expidoms . metody aktywnych wartości, zasady informowania i edukowania w zakresie postępowania z odpadami, tworzenie programu szkolenia, warsztatów, zajęć dla różnych grup wiekowych, praca metodą edukacyjnego projektu społecznego.

 Organizacja warsztatów wymiany doświadczeń dla nauczycieli
Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli prowadzących na terenie swoich placówek i w społecznościach rodziców edukację odpadową.
Chodzi o zwrócenie uwagi nauczycielom na to aby edukacja współgrała z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planami Wojewódzkimi oraz planami gmin i związków międzygminnych. Często zagadnienia realizowane przez nauczycieli oderwane są od rzeczywistości i nie mają związku z kierunkami zagospodarowania odpadów na poziomie gmin, województwa, kraju. Spotkania mają także na celu wymianę doświadczeń i wypracowanie najefektywniejszych form w edukacji odpadowej.
4 zaplanowane w projekcie warsztaty odbędą się w Legnicy, Lubinie, Wałbrzychu, Opolu. Program warsztatów obejmie 1 dzień szkoleniowy – 8 godzin.
Tematy warsztatów to m.in.: uwarunkowania gospodarki odpadami w kraju i regionie, aktywne metody w edukacji odpadowej, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe oraz karty ćwiczeniowe.

 Opracowanie raportu o selektywnej zbiórce odpadów.
W ramach projektu zostanie opracowany raport, pn.” Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i biodegradowanych w gminie – wyniki i kierunki rozwiązań”. Dane do raportu uzyskamy na podstawie wcześniej rozesłanych i opracowanych kwestionariuszom.
Raport ma na celu prezentację wyników selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych i bodegradowalnych w gminach Dolnego Śląska i Opolszczyzny, prezentuje obszary problemowe, przedstawi możliwe rozwiązania. Publikacja ma być źródłem aktualnej wiedzy o efektach systemów selektywnej zbiorki dla przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, administracji wojewódzkiej w tym urzędów marszałkowskich ,organizacji pozarządowych. Ma dostarczyć informacje na temat sprawdzonych rozwiązań i aktualnych wymogów przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

 Organizacja konkursu „Na najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom”.
Nasza Fundacja w ramach niniejszego projektu chce szczególną uwagę zwrócić na problem szerokiego dostępu do informacji o odpadach przez mieszkańców, szkoły, podmioty gospodarcze. Obecnie niewiele gmin prezentuje te informacje. Strony internetowe Urzędów Gmin sa źródłem wiedzy dla wielu mieszkańców o ważnych działaniach i inicjatywach podejmowanych przez Urzędy. Obecnie niewiele gmin prezentuje informacje o stanie środowiska i odpadach – według naszych szacunków jedynie ok. 20% w województwach objętych projektem. Chcemy więc zmobilizować gminy do udostępnienia informacji o odpadach i środowisku w sposób prosty i ciekawy, który będzie zachęcać a nie zniechęcać do codziennych przyjaznych środowisku zachowań. Te ważne dane których poszukują mieszkańcy to zasady selektywnej zbiórki, postępowanie z różnymi grupami odpadów, obowiązujące przepisy, obowiązki właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych, osiągane wyniki w selektywnej zbiórce, aktywność edukacyjna szkół i organizacji.

 Organizacja konferencji wojewódzkich promujących efektywne systemy selektywnej zbiórki.
Konferencje zostaną zorganizowana dla przedstawicieli gmin, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, organizacji pozarządowych, instytucji Ochrony Środowiska, mediów z terenu woj. dolnośląskiego (Wrocław) i woj. opolskiego (Opole). Cele konferencji to zaprezentowanie wyników raportu dotyczącego efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych w gminach, zapoznanie uczestników z nowymi kierunkami zagospodarowania odpadów opakowaniowych i biodegradowalnych (m in energetyczne wykorzystanie bioodpadów), jak również wpływ zamknięcia i rekultywacja składowisk na przeorganizowanie systemów gospodarki odpadami w ostatnich latach w gminach. Chcemy aby uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami i podyskutować o problemach i możliwych rozwiązaniach. Ukoronowaniem obu konferencji będzie podsumowanie konkursu „Na najciekawsze strony internetowe poświęcone odpadom” oraz wyróżnienia dla najlepiej segregujących gmin na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

 Opracowanie i wydanie materiałów wspierających kampanię:
-Wydanie i upowszechnienie folderu edukacyjnego kampanii „Nie ,marnuję – segreguję, Nie marnuję – kompostuję”. Folder ma na celu upowszechnienie zasad i sposobów przydomowego kompostowania bioodpadów a także postępowania z innymi grupami odpadów, tj. szkłem, plastikiem, papierem, odpadami elektro – eko, odpadami niebezpiecznymi.
– Opracowanie i wydanie kart ćwiczeniowych dla uczniów, pn. „Nie marnuję – segreguję, nie marnuję – kompostuję”. Karty ćwiczeniowe składać się będą z 24 krótkich ćwiczeń (pytania, tabele do wypełnienia, rebusy, schematy) do wykorzystania przez nauczycieli na zajęciach dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, głównie na przedmiotach przyrodniczych i godzinie wychowawczej. Karty mogą stanowić wprowadzenie, uzupełnienie lub podsumowanie zajęć poświęconych odpadom.
– przylepce edukacyjne, torby edukacyjne.

Zapraszamy do udziału w działaniach zaplanowanych w ramach tego projektu.

Kontakt w sprawie projektu:
Sylwia Szatan s.szatan@zielonaakcja.pl tel. 076 723-81-01 wew.24
Irena Krukowska – Szopa krukowska@zielonaakcja.pl tel. 076 723-81-01 wew.25

Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych:
www.zielonaakcja.pl
www.edukacjaodpadowa.pl

Accessibility