Opis projektu

Realizacja projektu pozwoli na znaczne usprawnienie systemu gospodarki odpadami na terenie 17 gmin zrzeszonych w programie Eko-Sudety, doskonale wpisuje się w cel dotyczący tworzenia ponadgminnych, efektywnych, długoterminowych systemów gospodarki odpadami.

Zadania inwestycyjne, których realizacja jest nieodłącznym elementem kompletnego i prawidłowo działającego systemu Eko-Sudety:

  • budowa sortowni surowców wtórnych w Lubawce,
  • budowa zaplecza socjalno – technicznego oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kamiennej Górze,
  • budowa stacji przeładunkowej wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Jaworze,
  • budowa stacji przeładunkowej w Pielgrzymce.

Zadania inwestycyjne finansowane i realizowane będą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce. Po zakończeniu projektu Sanikom pozostanie podmiotem zarządzającym powstałymi obiektami.

Projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012, w zakresie dotyczącym budowy lub rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujących do 150 tys. mieszkańców, zajmujących się zbiórką, segregacją, składowaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem różnego typu odpadów.

Według założeń WPGO Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce ma stać się jednym z regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, przeznaczonym do obsługi tzw. regionu środkowosudeckiego, obejmującego 25 gmin z powiatów: jaworskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i złotoryjskiego. Region składa sie z 25 gmin, ale instalacja utworzona w ramach projektu obsługiwać będzie 17 gmin.

Korzyści z realizacji projektu:

  • dalszy rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania zmieszanych odpadów komunalnych – budowa stacji przeładunkowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie i kierowanych do sortowania, a następnie do biologicznego zagospodarowania lub recyklingu,
  • realizacja ponadgminnego systemu gospodarki odpadami, dążącego do objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,
  • zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów,
  • zapewnienie do końca 2015 roku selektywnego zbierania odpadów na poziomie przynajmniej 15% masy odpadów wytwarzanych, aby do końca 2018 roku osiągnąć minimalny poziom 20%, wynikający z założeń KPGO 2010 –realizacji projektu będzie towarzyszył zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
  • zwiększenie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich mechanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania – temu celowi służyć będą działania związane z budową stacji przeładunkowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów i kierowaniem odpadów w pierwszej kolejności do ZUO w Lubawce,
  • zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska- temu celowi służyć będzie budowa stacji przeładunkowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów.