skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.21)

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 215 r. poz.1688 , zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2056 )

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.150 )

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 , zm. poz. 2056., zm. poz. 2361, zm. poz. 2422)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 , zm. poz.2180 )

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, zm. poz. 1566, zm. poz. 2180)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz.70 )

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1577 )

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 , zm. poz. 2290, zm. poz. 2486 , zm. poz. 2018 poz.107 )

Link do strony, na której publikowane są Dzienniki Ustaw.

Accessibility