skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualna inwestycja spółki „Sanikom” (nazwa projektu):

„Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu.”

Projekt realizowany w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Świadczenie usług doradczych i kontrolnych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych i deszczowych:

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Zał_2._Formularz_oferty

Zał_2._Formularz_oferty

Zał_3._Wzór_umowy

Finansowanie:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52 381 151,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 067 769,36 PLN. Wydatki kwalifikowane:34 197 375,72 PLN.

Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych.

Data podpisania umowy z NFOŚ: 22.12.2017 r.

Okres realizacji: 4.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Cel:

Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).

Przewiduje się, że w 2020r. poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazanych do zagospodarowania (odzysku lub recyklingu) w stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie obszaru realizacji projektu będzie wynosił 26,2% (łączna ilość odpadów zbieranych selektywnie – 13 885,64 Mg/rok; całość odpadów – 52 930,33 Mg/rok).

Budowa instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce zwiększy w rejonie projektu możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów o 7840 Mg/rok.

Zakres:

Realizowany projekt obejmuje następujące działania:

  1. Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce.
  2. Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.
  3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie- Gorcach wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacje dodatkowe:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Accessibility