skip to Main Content
58-420 Lubawka, ul. Nadbrzeżna 5a | tel. (+48) 75 74 11 541, fax. (+48) 75 64 55 203 | email: sanikom@sanikom.com.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Aktualna inwestycja spółki „Sanikom” (nazwa projektu):

„Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie gospodarki odpadami w celu zwiększenia poziomów recyklingu.”

Projekt realizowany w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Finansowanie:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 52 381 151,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Funduszu Spójności kształtuje się na poziomie 29 067 769,36 PLN. Wydatki kwalifikowane:34 197 375,72 PLN.

Ponadto projekt jest realizowany z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  środków własnych.

Data podpisania umowy z NFOŚ: 22.12.2017 r.

Okres realizacji: 4.01.2016 r. – 31.12.2020 r.

Cel:

Realizacja projektu pozwoli na wypełnienie obowiązków, określonych przez prawo Unii Europejskiej, m.in. Dyrektywami Rady: 99/31/WE w sprawie składowania odpadów,2008/98/WE w sprawie odpadów oraz obowiązków wynikających z prawa polskiego (w aktualnym stanie prawnym) przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT).

Przewiduje się, że w 2020r. poziom selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazanych do zagospodarowania (odzysku lub recyklingu) w stosunku do całości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie obszaru realizacji projektu będzie wynosił 26,2% (łączna ilość odpadów zbieranych selektywnie – 13 885,64 Mg/rok; całość odpadów – 52 930,33 Mg/rok).

Budowa instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki na ul. Komunalnej w Lubawce zwiększy w rejonie projektu możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów o 7840 Mg/rok.

Zakres:

Realizowany projekt obejmuje następujące działania:

  1. Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce.
  2. Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce.
  3. Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych. Przewiduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Boguszowie – Gorcach przyjmować będzie odpady z rejonu miasta i gminy Boguszów –Gorce.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

Zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Informacje dodatkowe:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/ 

Trochę historii za 6o mln zł, bo jedynym stałym elementem są zmiany…

2009 rok: nasz pierwszy projekt

Teren obecnego ZUO w Lubawce

Nowoczesne składowisko na odpady i biologiczna kompostownia zostaną wybudowane w Lubawce (powiat kamiennogórski). W przygranicznej miejscowości uruchomiony będzie także zakład utylizacji. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom spółka z o.o. w Lubawce do inwestycji wartej około 43 mln zł przygotowywało się od 2005 roku. Swoim projektem zainteresowało ościenne gminy, a także czeskich sąsiadów.

Do końca stycznia przyszłego roku zostaną zrealizowane dwa etapy inwestycji. Spółka Sanikom rozstrzygnęła przetarg i podpisała już umowę z wykonawcą.

Andrzej Wojdyła prezes spółki Sanikom

– W pierwszej kolejności budujemy kwaterę na odpady i kompostownie na odpady biodegradowalne. Nasza inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Powstaje na terenie istniejącego już składowiska – mówi prezes zarządu Sanikom spółki z o.o., Andrzej Wojdyła.

Sercem całego przedsięwzięcia będzie nowoczesny i ekologiczny zakład utylizacji odpadów, marzenie wielu gmin. Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc., kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako alternatywne paliwo.

Grzegorz Szmajdziński wiceprezes spółki Sanikom

– Dziś w Polsce udaje się przetworzyć tylko 5 proc. odpadu. 95 wciąż składuje sie. Od 2011 roku Unia Europejska będzie nakładać kary, jeżeli odpady biodegradowalne nie będą kompostowane. W skali kraju bedzie to 500 tys. euro dziennie. Nie mogliśmy dłużej czekać z inwestycją – tłumaczy dyrektor do spraw rozwoju Sanikom spółki z o.o., Grzegorz Szmajdziński.

Łatwo skalkulować, że niebagatelną kwotą unijnych kar w konsekwencji obciążono by kieszenie dostawców odpadów, czyli mieszkańców. Prezes Wojdyła podkreśla: ograniczenie ilości składowanych odpadów to także dla spółki i mieszkańców mniejsze opłaty, które trzeba uiszczać w Urzędzie Marszałkowskim za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Spółka, dysponując nowoczesnym zakładem utylizacji odpadów, bedzie atrakcyjna dla wielu gmin, może przecież przyjmować i utylizować odpad także z ich terenów. Dziś na Dolnym śląsku funkcjonuje około 140 składowisk, ponad 100 nie spełnia unijnych norm. Trzeba będzie je zamknąć. W tym wszystkim najważniejsza jest ekologia. Kto przespał temat, poniesie tego konsekwencje.

Z usług Sanikomu będą korzystać gminy zaangażowane w projekt: Lubawka, Kamienna Góra (miasto i gmina), Marciszów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Bolków oraz Zacler. Z Czech będzie odbierany odpad biodegradowalny, w 90 proc. jest to skoszona trawa. Jak udało się nawiązać współprace z Czechami?

– Nie było to trudne. Uświadomiliśmy naszym sąsiadom, że mają ten sam problem z odpadami, co my – mówi dyrektor Szmajdziński.

Wspólne działanie zagwarantowało część unijnych środków na inwestycje. Sanikom wystarał się o preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, dołożyły także gminy. Trzeba jeszcze pozyskać brakujące środki na trzeci i ostatni etap – budowę sortowni, która będzie sercem zakładu utylizacji. Opracowywany jest wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego.

Spółka stawia na edukację ekologiczną: mieszkańcy wkrótce bedą mogli zapoznać się z lokalizacją punktów selektywnej zbiórki odpadów. Opracowywany jest serwis internetowy. Będą także spotkania z uczniami, do naszych domów dotrą ulotki.

promo-sortownia-lubawka
promo-rozbudowa-systemu
promo-rekultywacja
promo-wspolpraca-plcz